name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

948results
resultsperpage
showunsold (948)
showsold (990)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Den Roomschen Uylen-Spiegel. Getrokken uit verscheiden oude Roomsch-Catholyke Legendeboeken, ende andere Schryvers. Vermakelyk, ende stichtelyk om te lezen voor alle Catholyke Hertekens. Met noodige Annotatien / en verklaringen hier en daar verlicht. Mitsgaders met verscheidene kopere platen verciert. t' Amsterdam, By Phlip Verkbeek, Boekverkooper op de Nieuwendyk, in de Luiterze Bybel. 1716.

€ 450.00


1716
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Naam-register van de Officieren en Rotsgesellen. Uitmakende de gantsche Schuttery der stad Delft, Benevens de Wagt-Beurten Van Mey 1732, tot Mey 1733. t' Samen gestelt door Abram Witbols. Te Delft gedrukt By Abram Witbols, 1732

€ 95.00

Abram Witbols,

1732
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Penningkunde, Zynde eene Verhandeling van den Oorspronk van 't Geld, De opkomst en 't onderscheyd der Gedenkpenningen; Den aardt en de Rekenwyze der Legpenningen; De wyze van 't syfferen der Ouden, den oorspronk der Syfferletteren, Toverpenninen en Noodmunten. Midsgaders van de vaste Grondregelen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. Door Mr. Gerard van Loon. In 's Gravenhage, By Pieter van Thol, Boekverkooper MDCCXXXIV.

€ 695.00

Gerard van Loon,

1734
moreinfo

seeall Numismatics

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendagsche Historie, of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. XIde dee. Vervattende eene Algemee Beschryving des Lands, der Zeden en Godsdients van de Inwooners, een kort Begrip van 's Lands Historie, eene Beschryving der hooge en mindere Generaliteits-Kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der Handwerken, Visscheryen, Zeevaart en Koophandel, enz. Met eene Naauwkeurige Landkaart en Printverdeelingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1739. Met privilegie.

€ 285.00


1739
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Index Batavicus, of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers. Van Julius Ceasar af, tot deze tijden toe. Met kopere Afbeeldsels. Door Adriaan Pars. Tot Leiden, Bij Abraham de Swart. 1701.

€ 275.00

Adriaan Pars,

1701
moreinfo

seeall Dutch History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen Leeven, De Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, Zyne Twee van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Hte Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt Overzetting van den Heer D'Andilly in 't Nederdutsch overgebragt Door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd De Vuf Boeken van Egesippus Van de Joodsche Ooorlogen, en de verdelging Jerusalems. Met Privilegie van d Ed: Gr: Mo: Heeren Staat van Holland en Westvriesland. 'T Amsterdam By Pieter Mortier, Boekverkooper. M D CCIV.

€ 1650.00

Flavius Josephus,

1705
moreinfo

seeall Jewish History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Lud. Smids, M. D. Schatkamer der Nederlandsse oudheden: of woordenboek Behelsde Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wyfen. Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervallene Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een Bladwyser, in de gedaante van een Land-chronyk. T' Amsterdam, by Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.

€ 485.00

Ludolph Smids,

1711
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Les Delices de l'Italie : Qui contiennent une Description exacte du Pays, des principales Villes, de toutes les Antiquitez, & de toutes les raretez, qui s'y trouvent, Par les Srs. de Rogissart, & H. ***. Derniere Edition, revue, augmentée de nouveau, beaucoup plus correcte que les précedentes, & enrichie de plusieurs nouvelles figure en taille douce, avec une Table des matieres fort ample & fort exacte; Par Jean de la Faye., Divisée en six Tomes, Dont le contenu est aprés la Préface. Tome Premier - Sixieme. A Leide, Chez Pierre van de Aa, MDCCIX, Avec Privilege.

€ 2250.00

Alexandre de Rogissart,

1709
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Historie der Jooden of alle de Werken van Flavius Josephus: Behelzende de Joodsche Oudheden en derzelver Verdeeginging tegen Apion, Zyn Leeven, de Joodsche Oorlogen, en de Marteldood der Makkabeen: Nevens philoos gezantschap aan Kaligula: En Egezippus Verhaal van de Oorlogen der Jooden, Alles naar 't Fransch van den Heere D'Andilly vertaald door Willem Sewel: Sedert naar 't Grieksch overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos geschrift tegen Flakkus, Onder 't opzigt en door Sigebert Haverkamp, Hoogleeraar der Historiën, Welspreekendheit, en Grieksche Taale te Leyden. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken. Nieuwe Druk. T' Amsterdam, By Marten Schagen, 1736. Met Privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland.

€ 375.00

Flavius Josephus,

1736
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Naukeurig Onderzoek, wie een Christen, en hoe te worden? Mitsgaders de Goederen, die men in Christo besit, waar door wy alrede Borgers zijn van het Hemelsche Jerusalem, en hoe alleen daar uit seer kragtig vloeid de ware Godsaligheid. Volstandig tot den einde toe; met een ernstige Beproevinge; en bewijs dat niemand, als een Christen, Gerust en Verblijd kan zijn. By wege van zamenspraak, tussen Elias en Christofilus. door Hero Sibersma.

€ 85.00

Hero Sibersma,

1699
moreinfo

seeall Religion

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (3)
withandwithoutaction (948)

Type

showbooks (856)
showmaps (47)
showprints (43)
showantiques (1)
showpostcards (1)

language

DEU (31)
ENU (118)
FRA (263)
NLD (324)
LAT (140)
HEB (2)
ITA (13)

completeworks

justcomplete (925)
justincomplete (23)

illustrated

justillustrated (441)
justnotillustrated (507)