name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

916results
resultsperpage
showunsold (916)
showsold (921)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Naauwkeurige Beschryving van 't Gezandtschap der Oost-Inische Maatschappy, aan den Grooten Tartarischen Chan, of Sineeschen Keizer, na Peking in Sina; Gedaan door de Eeed. Heeren Pieter de Goyer, en Jakob de Keyzer, Door last van den Eed. Heere, den Heer Generaal Johan Maatzuiker, en de E. Eed. en Groot-Achtbare rade van Indiën. Vertrokken van Batavie, den veertienden van Hooimaand, des Jaars 1655. En daar weder op gekeert, den een-en-dertigsten van Lentemaand, 1657.

€ 5950.00

Joan Nieuhof,

1693
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
HISTORIE van den LYDENDE CHRISTUS, Vertoont in CXIX. MEDITATIEN, Bevattende seer kragtige en zielroerende overdenckinge op 't lijden en sterven onses Saligmakers JESUS CHRISTUS. In 't Latyn beschreven door den seer Eerwaarden Vader GUILIELMUS STANISHURSTUS, Priester der Societeit Jesu. Nu uyt 't Latyn in 't Nederduyts vertaalt. Met curieuse Figuren. 'T ANTWERPEN, Voor PETRUS JOURET. MDCCXIV

€ 45.00

Guilielmus Stanishurstus,

1714
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Troostelyck Onderwys voor Deught-minnende Zielen, die door den doornachtighen Wegh der Bekoringhen gheleydt worden. Ghemaeckt door den Eerweerdighen P. F. Mathias Croonenborch, Minder-broeder Recollect. Godt is ghetrouw, die u niet en fal laten tenteren boven dat ghy vermoûght; maer by fal oock metter tentatien een uyt komen geven, op dat ghy soudt konnen verdragen. I. Cor. io. V. 13

€ 50.00

P. F. Mathias Croonenborch,

1685
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; In opzigt hunner Lands-gelegnheid, Persoonen, Kleinderen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regeering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mynstoffen en andere zaaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Xde Deel. Behelzende eene Beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Met naauwkeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1738. Met Privilegie.

€ 385.00


1733
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De overeenstemminge der Goddelyke eigenschappen, doorftralende in het werk der verloffinge, en in het zaligen van zondaren Door Christus Jezus: Zynde eene Leerrede, Gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, nu het houden van het H: Avondmaal.Door den Eerwaarden Heere Ralph Erskine tweede druk te Rotterdam

€ 60.00

Ralph Erskine,

1755
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Stichtelijke Exempelen van Deughden getrokken uyt de bondighste beschryvingen van verscheyde Levens der Heyligen men vintse te koop tot Loven by Joannes Jacobs in de Harpe op de Proo-straet

€ 125.00


1728
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Historisch verhaal van de nooit gehoorde gruweldaad gepleegd te Zurich in Zwitserland, door het vergiftigen van den wyn des Heiligen Avondmaals, in den nacht voor den algemeenen dank- vast- en bededag. Benevens twee redevoeringen daarover gehouden door Johan Caspar Lavater bedienaar des goddelyken woords te Zurich. Naar de enige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G. M. Nebe. Te amsteldam By de weduwe P.J. Entrop, boekverkoopster op het koningsplein 1777

€ 145.00

Johan Caspar Lavater,

1777
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Le Chef - d'œuvre d'un Inconnu, Poëme heureusement découvert & mis au jour, avec des Remarques savantes & recherchées. Par M. le Docteur Chrisostome Matanasius. On trouve de plus une Dissertation sur Homere & sur Chapelain; deux Lettres sur des Antiques; la Préface de Cervantes sur l'Histoire de D. Quixotte de la Manche; la Déification d'Aristarchus Masso & plusieurs autres choses non moins agréables qu'instructives. Neuvieme édition, revûë, corrigée, augmentée, & diminuée. Infelix eorum ignorantia, qui ea damnant, quae non intelligunt. Lib. Inc. I. Art. XV S.D.L.R.G. Tome Premier. A Lausanne. Chez Marc-Mic. Bousquet & Comp. Anno AE V. MDCCLVIII Ab Instauratione Litterarum vigesimo quinto

€ 85.00

Chrisostome Matanasius,

1758
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien, Sedert het Jaer M D LV tot het jaer M DC IX: Met de belegering der stadt Grod en den aenkleven des jaers M DC XXVII: Als ook het tractact van de Batavische nu Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert, met aenteeckeningen: Voorts met het Leven des Schrijvers, twee volkomen Registers, en veele koopere Platen verciert. Alles Vertaelt door Joen Grois. t' Amsterdam, By de Weduwe Joannes van Someren, Abraham Wolfgangk en Hendrik en Dirk Boom. M DC LXXXL.

€ 3450.00

Hugo de Groot,

1681
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
De Muzykonderwijzer of volledig onderwijs in de GRONDEN der MUZYK-KUNDE te Rotterdam bij Lukas Jakob Burgvliet.

€ 750.00


1780
moreinfo

seeall Music

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (3)
withandwithoutaction (916)

Type

showbooks (820)
showmaps (47)
showprints (45)
showantiques (3)
showpostcards (1)

language

DEU (21)
ENU (100)
FRA (247)
NLD (339)
LAT (132)
HEB (2)
ITA (14)

completeworks

justcomplete (890)
justincomplete (26)

illustrated

justillustrated (422)
justnotillustrated (494)