name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

916results
resultsperpage
showunsold (916)
showsold (921)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Oproeren der Wederdoperen: Geschiet Tot Amsterdam, Munster, en in Groeningerlandt. Beschreven door Lambertus Hortensius van Montsoort, in fijn leven Rector der schoole tot Naerden. Geciert met Schoone koopere Platen. Amsterdam, By Samuel Imbrechts, Boeckverkooper, in de Raemsteegh, in de Hoop. 1660.

€ 545.00

Lambertus Hortensius,

1660
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Roomsche Mogentheyt, Of Naeuwkeurige Beschryving, van de Macht en Heerschappy der Oude Roomsche Keyseren.... alles vertoont en aengewesen uyt de ude Roomsche Medalien verciert met hondert en twee-en twintigh koopere platen, waer in de afbeeldingh der Medalien en andere besonderheden. Gesneden door R.A. Persijn, A. Bloteling, H. Barry, en C. van Dalen t' Amsterdam, by Daniel Baccamunde voor Frank Kuyper, op de Nieuwe Braak, ten eynde de Brouerws-gracht, in de Drie-hoek-straat, daarze op de Baan-gracht uytkomt. 1669 mit Privilegie voor 15 jaren.

€ 295.00

Joachim Oudaan,

1664
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Sermons sur les mystered de notre seigneur par l'aveugle. Mis en Meilleur ordre par le Pere Loriot, Prétre de l'Oratoire. Quatriéme Edition, revûë & corrigée. Tome premie / second. A Paris, M. DCCXII. Avec Approbation & Privilege. Ex se vend A Liege, chez J. F. Broncart, Imprimeur & Marchand - Libraire, en Souverain - Pout.

€ 65.00

L'aveugle,

1722
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Bybel-merch, ofte Kort Begrip der Ware Godgeleerdheid, Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. : Naukeurig naar deszelvs leidraad, By wege van vragen en antwoorden voorgestelt. Door Simon Molenaar, In Leven Bedienaar des H. Euangeliums te Vlaardingen. Eerste Deel. Vyfde Druk. Vermeerdert met een Korte Schets van de gansche Catechismus. T'Amsterdam. By Adrianus Douci, Boekverkooper op de Voorburgwal, agter 't Stadhuis. MDCCLI, Met Privilegie.Tweede Deel in Derde Druk, T'Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkooper in 't midden van de Stillleeg. 1737

€ 175.00

Simon Molenaar,

1737
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Stralen van de Sonne van den H. Vader en Propheet Elias, deze loopende eeuwe, verspreydt door De Koningh-rycken van Spagnien. Dat is: De Levens van eenighe Religieusen, van de Orden der Broederen, van de alderheylighste Maghet Maria des Berghs Carmeli, die t'sedert het jaer 1600, tot het jaer 1684, met opinie van Heyligheydt, aldaer zyn over-leden: Met een by-voeghsel van andere landen. Uyt verscheyde Autheurs, in 't kort by-een vergadert, vertaelt, en met Fyne Platen verciert, door den Eerw. P. F. Jacobus a Passione Domini, Priester in de selve Orden. (...). Tot Luyck, By Hendrick Hoyoux, in den H. Franciseus Xaverius, 1684. Tot Brussel, by Peeter vande Velde, in de Korte-Ridders, strate, reghem-over de kercke van de Magdalene-Susters, in de nieuwe Druckerye.

€ 495.00


1684
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, Geopent in een Algemeen historisch, genealogisch, geographisch, En staatkundig woordenboek, Waar in de Aloude, de Opvolgende en Hedendaagsche Staat dezer gewesten Naar de orde van 't A. B. C. ontvouwen en opgeheldert wordt, Uit een zeer groot getal van Oude en Nieuwe Geschiedboeken, Hantvesten, Brieven, Aantekeningen, En andere Schriften, Met Behulp van verscheide Kenners. Byeenvergadert en zamengestelt door François Halma, En na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek, Rechtsgeleerden. Met naukeurige Landkaarten en fraaie Printverbeeldingen versiert. Eerste / tweede deel. Te Leeuwarden, Gedrukt by Hendrik Halma, Landschaps- en Akademie-drukker. 1725.

€ 1650.00

Halma,

1725
moreinfo

seeall Low Countries Illustrated

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schuuerye, gilden en regeeringe, beschreeven, door Jan Wagenaar, historieschryver der stad. Eerste / Tweede / Derde / Vierde stuk. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. 1760. Met Privilegie van de Edele Groot-Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.

€ 3850.00

Jan Wagenaar,

1760
moreinfo

seeall Low Countries Illustrated

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Algemeen Groot historisch, oordeelkundig, chronologoisch, geografisch, en letterlyk naam- en woord-boek, van den Gantschen H. bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere plaaten, dienende tot gedenk-stukken der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. schrift. In 't Fransch beschreven door den Eerwaarden HEER, Augustinus Calmet, Abt van St. Leopoldus van Nancy. Nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon, Predikant en Rector te Vlissingen.

€ 1375.00

Jakob van Ostade,

1731
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Wercken vande H. moeder Theresia van Jesus. Fondatersse vande ongeschoende carmeliten ende carmeliterssen, In Twee Deelen gescheyden. Over-geset uyt het Spaens, Frans, ende Latyn door den eerw. P. Servatius vanden H. Petrus, Religieus van't selve Order. Eerste deel. Tweeden druck. Te Ghendt, Ghedruckt by Joannes Eton, op S. Pharailde-plaetse in 't groen Cruys. 1711.

€ 325.00

P. Servatius,

1711
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht doen te weeten: dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amesfoort een zwaar tumult ende feditie zijnde ontstaan ende uit-ge.

€ 50.00

A. van Rossem,

1703
moreinfo

seeall Religion

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (3)
withandwithoutaction (916)

Type

showbooks (820)
showmaps (47)
showprints (45)
showantiques (3)
showpostcards (1)

language

DEU (21)
ENU (100)
FRA (247)
NLD (339)
LAT (132)
HEB (2)
ITA (14)

completeworks

justcomplete (890)
justincomplete (26)

illustrated

justillustrated (422)
justnotillustrated (494)